1. Ouderbetrokkenheid

Vanuit onze visie Kleurrijk , Onderzoekend, Ondernemend en Samen, vinden wij  betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kind essentieel.                                                                                         
 
Wij werken graag samen met ouders aan die ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid.
Als ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind kunnen hun kinderen beter presteren.
Het team van de Bonte Stegge heeft naast lesgevende- ook opvoedende taken en ouders hebben naast een opvoedende- ook een onderwijsondersteunende taak. Kinderen leren thuis én op school. Daarom vinden wij het belangrijk om goed contact te hebben met ouders en heldere afspraken te maken over elkaars verantwoordelijkheden.
Samen maken wij de school!
Link toevoegen met beleidsplan als beleidsplan is aangepast!
U kunt uw ouderbetrokkenheid tonen door op diverse manieren te participeren in het onderwijs op De Bonte Stegge.
Zo kennen we een Medezeggenschapsraad (MR),  een ouderraad (OR), klassenouders, werkgroepen en commissies en zijn we ook erg blij met incidentele hulp (allerlei hand – en spandiensten). Al deze vormen van ouderparticipatie worden hierna toegelicht .