Meerbegaafde leerlingen.

Het onderwijs vraagt in een enkel geval soms weinig tot geen inspanning van meerbegaafde leerlingen waardoor ze zelden moeite hoeven te doen om een doel te bereiken. Om te komen tot optimale leerrseultaten is het ook voor meerbegaafde leerlingen nodig om leervaardigheden op te doen met taken op niveau.


Bij gebrek aan aandacht voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de meerbegaafde leerling kunnen zich hardnekkige problemen ontwikkelen zoals bijvoorbeeld demotivatie, faalangst of aanpassing aan groepsgenoten.

Meerbegaafden moeten leren omgaan met hun capaciteiten, ook in de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen, om een reëel zelfbeeld te ontwikkelen.

Hier kunnen de Cnopiusklassen, een bovenschoolse lesvoorziening in Zwolle, een bijdrage aan leveren. Meerbegaafde leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 van verschillende scholen ontmoeten elkaar daar wekelijks voor één dagdeel (vier lesuren).  Het zijn als het ware peergroups. Ze worden begeleid door een speciale groepsleerkracht.

In de lessen wordt aangesloten bij het hoge niveau van de leerlingen met een extra programma. Zowel voor rekenen/wiskunde als taal wordt instructie over opdrachten gegeven, die als schoolwerk mee naar de eigen basisschool gaan. Nabespreking is een week later.
Tweewekelijks krijgen de leerlingen een les russisch, een taal met een afwijkend alfabet. Voor het leren van de taal is onherroepelijk een inspanning vereist; iets dat bij deze leerlingen niet vanzelfsprekend is. Bij de taal worden huiswerkopdrachten meegegeven.
Via spel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de leer- en werkstrategieën. Spel met ontwikkelingsgelijken levert ook de ervaring van verlies op en inzicht in het feit dat inzet noodzakelijk is.
Verder wordt extra aanbod verzorgd via projecten over bijvoorbeeld filosofie, debatteren, astronomie, techniek en chemie. Hierbij worden gastdocenten uitgenodigd.


Daarnaast is er aandacht voor belangrijke aspecten zoals het leren leren, het omgaan met meerbegaafdheid, doen van onderzoek en creativiteit. De omgang met ontwikkelingsgelijken zorgt voor sociaal-emotionele ontwikkeleing door (h)erkenning, uitdaging en het leren omgaan met verlies en frustratie.

De leerlingen gaan ook gewoon naar hun eigen basisschool en volgen daar een aangepast programma. Door de combinatie van de Cnopiusklas met de eigen basisschool is er sprake van de omgang met leeftijdgenoten die niet meerbegaafd zijn en met ontwikkelingsgelijken, waardoor ook voor deze meerbegaafde leerlingen de school een afspiegeling van de maatschappij is. 

Voor ouders zijn er geen kosten aan de deelname verbonden, behalve voor excursies e.d. Het vervoer van en naar de Cnopiusklas is een taak van de ouders.